වෙන්කරවා ගැනීමට, දිනයන් සහ මිල ගණන් කෙලින්ම හෝටලය සමඟ සාකච්ඡා කළ හැකිය. For reservations, dates and prices can be negotiated directly with the hotel. முன்பதிவு செய்ய, தேதிகள் மற்றும் விலைகளை நேரடியாக ஹோட்டலுடன் பேசிக் கொள்ளலாம்.

Home | Search |Hotels | Araliya Cottage


Facilities


Hotel Facilities

Airport shuttle

Wi-fi

Car parking

Room Facilities

Private bathroom

Linen

Home Facilties

Not available

Other Activities

Not available

Day-out Includes

Not available

Hotel Contact Details


Araliya Cottage

Negombo , Sri Lanka


Address

Ground Road Kochchikade., 11540 Negombo, Sri Lanka


Telephone

0773511544

Please contact the hotel to discuss the dates & the prices.


Email

araliyacottage@gmail.com


Website

Not available


About


Max guests

- 5 Rooms available for 8 people

Entire property booking

- Price per day : Rs 16,300.00

Day-out package

- Price per person : Not available

Room types


deluxe double room

Full board

Not mentioned

Half board

Not mentioned

Bed & breakfast

Rs 3,700.00

Room only

Not mentioned

Room facilites

private bathroom | Linen

Max :


Facilities


Hotel Facilities

Airport shuttle | Wi-fi | Car parking |

Room Facilities

Private bathroom | Linen |

Home Facilities

Not available

Other Activities

Not available

Day-Out Includes

Not available

Araliya Cottage

Negombo , Sri Lanka

Address

Ground Road Kochchikade., 11540 Negombo, Sri Lanka

Telephone

0773511544

Email

araliyacottage@gmail.com

Website

Not available

How to book?


Contact Hotel

Please contact the hotel to discuss the dates & the prices.

Hotel Telephone/s

0773511544

Popular places to visit


Bandaranaike International Airport 7.8 km

Ratmalana Airport 45.9 km