වෙන්කරවා ගැනීමට, දිනයන් සහ මිල ගණන් කෙලින්ම හෝටලය සමඟ සාකච්ඡා කළ හැකිය. For reservations, dates and prices can be negotiated directly with the hotel. முன்பதிவு செய்ய, தேதிகள் மற்றும் விலைகளை நேரடியாக ஹோட்டலுடன் பேசிக் கொள்ளலாம்.

Home | Search |Hotels | Julianu


Facilities


Hotel Facilities

Car parking

Room Facilities

Private bathroom

Linen

Home Facilties

Kitchen

Entire Bungalow

Other Activities

Not available

Day-out Includes

Not available

Hotel Contact Details


Julianu

Tangalle, Sri Lanka


Address

1/20, New Lane, Medaketiya Tangalle, 82200 Tangalle, Sri Lanka


Telephone

0712872277

Please contact the hotel to discuss the dates & the prices.


Email

anuradha.rangana123@gmail.com


Website

Not available


About


Max guests

- 1 Rooms available for 2 people

Entire property booking

- Price per day : Rs 5,550.00

Day-out package

- Price per person : Not available

Room types


Details not mentioned

Facilities


Hotel Facilities

Car parking |

Room Facilities

Private bathroom | Linen |

Home Facilities

Kitchen | Entire Bungalow |

Other Activities

Not available

Day-Out Includes

Not available

Julianu

Tangalle, Sri Lanka

Address

1/20, New Lane, Medaketiya Tangalle, 82200 Tangalle, Sri Lanka

Telephone

0712872277

Email

anuradha.rangana123@gmail.com

Website

Not available

How to book?


Contact Hotel

Please contact the hotel to discuss the dates & the prices.

Hotel Telephone/s

0712872277

Popular places to visit


Sea/ocean Madakatiya 0.5 km

Mountain Rock temple 10 km

Lake Kaludiyawala lake 18 km