වෙන්කරවා ගැනීමට, දිනයන් සහ මිල ගණන් කෙලින්ම හෝටලය සමඟ සාකච්ඡා කළ හැකිය. For reservations, dates and prices can be negotiated directly with the hotel. முன்பதிவு செய்ய, தேதிகள் மற்றும் விலைகளை நேரடியாக ஹோட்டலுடன் பேசிக் கொள்ளலாம்.

Home | Search |Hotels | Ahaspokuna Bush Walks Camp


Facilities


Hotel Facilities

Not available

Room Facilities

Private bathroom

Linen

Home Facilties

Entire Bungalow

Other Activities

Adventure

Day-out Includes

Not available

Hotel Contact Details


Ahaspokuna Bush Walks Camp

Ratnapura, Sri Lanka


Address

13th Km Post, Samanalawewa Road, Belihuloya, Ratnapura 70117 Sri Lanka


Telephone

070 2228222
071 0662202

Please contact the hotel to discuss the dates & the prices.


Email

info@ahaspokuna.com


Website

Not available


About


Max guests

- 3 Rooms available for 12 people

Entire property booking

- Price per day : Rs 29,700.00

Day-out package

- Price per person : Not available

Room types


tent

Full board

Rs 31,860.00

Half board

Not mentioned

Bed & breakfast

Not mentioned

Room only

Not mentioned

Room facilites

bathroom | Linen

Max :


Facilities


Hotel Facilities

Not available

Room Facilities

Private bathroom | Linen |

Home Facilities

Entire Bungalow |

Other Activities

Adventure |

Day-Out Includes

Not available

Ahaspokuna Bush Walks Camp

Ratnapura, Sri Lanka

Address

13th Km Post, Samanalawewa Road, Belihuloya, Ratnapura 70117 Sri Lanka

Telephone

070 2228222
071 0662202

Email

info@ahaspokuna.com

Website

Not available

How to book?


Contact Hotel

Please contact the hotel to discuss the dates & the prices.

Hotel Telephone/s

070 2228222
071 0662202

Popular places to visit


Bandaranayake Intl Airport74 mi

Castlereigh Reservoir Water Airport22 mi