වෙන්කරවා ගැනීමට, දිනයන් සහ මිල ගණන් කෙලින්ම හෝටලය සමඟ සාකච්ඡා කළ හැකිය. For reservations, dates and prices can be negotiated directly with the hotel. முன்பதிவு செய்ய, தேதிகள் மற்றும் விலைகளை நேரடியாக ஹோட்டலுடன் பேசிக் கொள்ளலாம்.

Home | Search |Hotels | Governors Camp Yala


Facilities


Hotel Facilities

Not available

Room Facilities

Not available

Home Facilties

Not available

Other Activities

Not available

Day-out Includes

Not available

Hotel Contact Details


Governors Camp Yala

Yala, Sri Lanka


Address

Palatupana, Gurugoda, Kirinda, Kirinda, Sri Lanka


Telephone

0773829123

Please contact the hotel to discuss the dates & the prices.


Email

ashani@governorscampsrilanka.com


Website

Not available


About


Max guests

- 4 Rooms available for 20 people

Entire property booking

- Price per day : Rs 110,000.00

Day-out package

- Price per person : Not available

Room types


Single Room

Full board

Rs 5,500.00

Half board

Not mentioned

Bed & breakfast

Not mentioned

Room only

Not mentioned

Room facilites

Not mentioned

Max :


Facilities


Hotel Facilities

Not available

Room Facilities

Not available

Home Facilities

Not available

Other Activities

Not available

Day-Out Includes

Not available

Governors Camp Yala

Yala, Sri Lanka

Address

Palatupana, Gurugoda, Kirinda, Kirinda, Sri Lanka

Telephone

0773829123

Email

ashani@governorscampsrilanka.com

Website

Not available

How to book?


Contact Hotel

Please contact the hotel to discuss the dates & the prices.

Hotel Telephone/s

0773829123

Popular places to visit