වෙන්කරවා ගැනීමට, දිනයන් සහ මිල ගණන් කෙලින්ම හෝටලය සමඟ සාකච්ඡා කළ හැකිය. For reservations, dates and prices can be negotiated directly with the hotel. முன்பதிவு செய்ய, தேதிகள் மற்றும் விலைகளை நேரடியாக ஹோட்டலுடன் பேசிக் கொள்ளலாம்.

Home | Search |Hotels | Aeth Hewana Wilpattu


Facilities


Hotel Facilities

Car parking

Room Facilities

Private bathroom

Linen

Home Facilties

Not available

Other Activities

Not available

Day-out Includes

Not available

Hotel Contact Details


Aeth Hewana Wilpattu

Wilpattu, Sri Lanka


Address

Hunuwilagama, Wilpattu, 50000 Habawewa, Sri Lanka


Telephone

0772374585

Please contact the hotel to discuss the dates & the prices.


Email

aethhewana@gmail.com


Website

Not available


About


Max guests

- 3 Rooms available for 12 people

Entire property booking

- Price per day : Rs 22,000.00

Day-out package

- Price per person : Not available

Room types


Details not mentioned

Facilities


Hotel Facilities

Car parking |

Room Facilities

Private bathroom | Linen |

Home Facilities

Not available

Other Activities

Not available

Day-Out Includes

Not available

Aeth Hewana Wilpattu

Wilpattu, Sri Lanka

Address

Hunuwilagama, Wilpattu, 50000 Habawewa, Sri Lanka

Telephone

0772374585

Email

aethhewana@gmail.com

Website

Not available

How to book?


Contact Hotel

Please contact the hotel to discuss the dates & the prices.

Hotel Telephone/s

0772374585

Popular places to visit


Habawewa Lake 0 km

Willpattu National Park Ski lift 1 km

Anuradhapura Ski lift 40 km

Wimale Stores Supermarket 1 km