වෙන්කරවා ගැනීමට, දිනයන් සහ මිල ගණන් කෙලින්ම හෝටලය සමඟ සාකච්ඡා කළ හැකිය. For reservations, dates and prices can be negotiated directly with the hotel. முன்பதிவு செய்ய, தேதிகள் மற்றும் விலைகளை நேரடியாக ஹோட்டலுடன் பேசிக் கொள்ளலாம்.

Home | Search |Hotels | Villa Sanará Uswetakeyyawa Beach


Facilities


Hotel Facilities

Swimming pool

Beach-front

Room Facilities

Private bathroom

Linen

Home Facilties

Kitchen

Entire Bungalow

Other Activities

Not available

Day-out Includes

Not available

Hotel Contact Details


Villa Sanará Uswetakeyyawa Beach

Uswetakeiyawa, Sri Lanka


Address

334/E, Colombo Road, Paranambalama,, 11000 Uswetakeiyawa, Sri Lanka


Telephone

0703507339

Please contact the hotel to discuss the dates & the prices.


Email

Not available


Website

Not available


About


Max guests

- Rooms available for 6 people

Entire property booking

- Price per day : Rs 36,000.00

Day-out package

- Price per person : Not available

Room types


Details not mentioned

Facilities


Hotel Facilities

Swimming pool | Beach-front |

Room Facilities

Private bathroom | Linen |

Home Facilities

Kitchen | Entire Bungalow |

Other Activities

Not available

Day-Out Includes

Not available

Villa Sanará Uswetakeyyawa Beach

Uswetakeiyawa, Sri Lanka

Address

334/E, Colombo Road, Paranambalama,, 11000 Uswetakeiyawa, Sri Lanka

Telephone

0703507339

Email

Not available

Website

Not available

How to book?


Contact Hotel

Please contact the hotel to discuss the dates & the prices.

Hotel Telephone/s

0703507339

Popular places to visit