වෙන්කරවා ගැනීමට, දිනයන් සහ මිල ගණන් කෙලින්ම හෝටලය සමඟ සාකච්ඡා කළ හැකිය. For reservations, dates and prices can be negotiated directly with the hotel. முன்பதிவு செய்ய, தேதிகள் மற்றும் விலைகளை நேரடியாக ஹோட்டலுடன் பேசிக் கொள்ளலாம்.

Home | Search |Hotels | Royal Phoenix Boutique Villa


Facilities


Hotel Facilities

Airport shuttle

Wi-fi

Swimming pool

Car parking

Room Facilities

Private bathroom

Linen

Home Facilties

Not available

Other Activities

Not available

Day-out Includes

Not available

Hotel Contact Details


Royal Phoenix Boutique Villa

Negombo , Sri Lanka


Address

No. 15, Holy Trinity Church, Poruthota Rd Kochchikade, Negombo, 11540 Negombo, Sri Lanka


Telephone

0716825991

Please contact the hotel to discuss the dates & the prices.


Email

Not available


Website

Not available


About


Max guests

- 8 Rooms available for 18 people

Entire property booking

- Price per day : Rs 35,000.00

Day-out package

- Price per person : Not available

Room types


Details not mentioned

Facilities


Hotel Facilities

Airport shuttle | Wi-fi | Swimming pool | Car parking |

Room Facilities

Private bathroom | Linen |

Home Facilities

Not available

Other Activities

Not available

Day-Out Includes

Not available

Royal Phoenix Boutique Villa

Negombo , Sri Lanka

Address

No. 15, Holy Trinity Church, Poruthota Rd Kochchikade, Negombo, 11540 Negombo, Sri Lanka

Telephone

0716825991

Email

Not available

Website

Not available

How to book?


Contact Hotel

Please contact the hotel to discuss the dates & the prices.

Hotel Telephone/s

0716825991

Popular places to visit