වෙන්කරවා ගැනීමට, දිනයන් සහ මිල ගණන් කෙලින්ම හෝටලය සමඟ සාකච්ඡා කළ හැකිය. For reservations, dates and prices can be negotiated directly with the hotel. முன்பதிவு செய்ய, தேதிகள் மற்றும் விலைகளை நேரடியாக ஹோட்டலுடன் பேசிக் கொள்ளலாம்.

Home | Search |Hotels | Sano Rich Lagoon Villa


Facilities


Hotel Facilities

Not available

Room Facilities

Balcony/terrace

Private bathroom

Linen

Home Facilties

Kitchen

Entire Bungalow

Other Activities

Not available

Day-out Includes

Not available

Hotel Contact Details


Sano Rich Lagoon Villa

Hikkaduwa, Sri Lanka


Address

Rathgama, Lake Side, Galle,, 80250 Hikkaduwa, Sri Lanka –


Telephone

0773542880

Please contact the hotel to discuss the dates & the prices.


Email

Not available


Website

Not available


About


Max guests

- Rooms available for 8 people

Entire property booking

- Price per day : Rs 33,000.00

Day-out package

- Price per person : Not available

Room types


Details not mentioned

Facilities


Hotel Facilities

Not available

Room Facilities

Balcony/terrace | Private bathroom | Linen |

Home Facilities

Kitchen | Entire Bungalow |

Other Activities

Not available

Day-Out Includes

Not available

Sano Rich Lagoon Villa

Hikkaduwa, Sri Lanka

Address

Rathgama, Lake Side, Galle,, 80250 Hikkaduwa, Sri Lanka –

Telephone

0773542880

Email

Not available

Website

Not available

How to book?


Contact Hotel

Please contact the hotel to discuss the dates & the prices.

Hotel Telephone/s

0773542880

Popular places to visit