වෙන්කරවා ගැනීමට, දිනයන් සහ මිල ගණන් කෙලින්ම හෝටලය සමඟ සාකච්ඡා කළ හැකිය. For reservations, dates and prices can be negotiated directly with the hotel. முன்பதிவு செய்ய, தேதிகள் மற்றும் விலைகளை நேரடியாக ஹோட்டலுடன் பேசிக் கொள்ளலாம்.

Home | Search |Hotels | Wasana Nature Resort


Facilities


Hotel Facilities

Swimming pool

Bar

Room Facilities

Private bathroom

Linen

Home Facilties

Kitchen

Entire Bungalow

Other Activities

Not available

Day-out Includes

Not available

Hotel Contact Details


Wasana Nature Resort

Kandana, Sri Lanka


Address

1d, morawatta, Nagoda, Kandana., 11320 Kandana, Sri Lanka


Telephone

0776222223

Please contact the hotel to discuss the dates & the prices.


Email

elazabuddhika@gmail.com


Website

Not available


About


Max guests

- Rooms available for 6 people

Entire property booking

- Price per day : Rs 23,000.00

Day-out package

- Price per person : Not available

Room types


cabana

Full board

Not mentioned

Half board

Not mentioned

Bed & breakfast

Rs 11,500.00

Room only

Not mentioned

Room facilites

private bathroom | bathroom | Free parking | Free WiFi!

Max :


Facilities


Hotel Facilities

Swimming pool | Bar |

Room Facilities

Private bathroom | Linen |

Home Facilities

Kitchen | Entire Bungalow |

Other Activities

Not available

Day-Out Includes

Not available

Wasana Nature Resort

Kandana, Sri Lanka

Address

1d, morawatta, Nagoda, Kandana., 11320 Kandana, Sri Lanka

Telephone

0776222223

Email

elazabuddhika@gmail.com

Website

Not available

How to book?


Contact Hotel

Please contact the hotel to discuss the dates & the prices.

Hotel Telephone/s

0776222223

Popular places to visit


Bandaranaike International Airport 15.5 km

Ratmalana Airport 23.8 km