වෙන්කරවා ගැනීමට, දිනයන් සහ මිල ගණන් කෙලින්ම හෝටලය සමඟ සාකච්ඡා කළ හැකිය. For reservations, dates and prices can be negotiated directly with the hotel. முன்பதிவு செய்ய, தேதிகள் மற்றும் விலைகளை நேரடியாக ஹோட்டலுடன் பேசிக் கொள்ளலாம்.

Home | Search |Hotels | HERMAN HOUSE


Facilities


Hotel Facilities

Wi-fi

Room Facilities

Private bathroom

Linen

Home Facilties

Kitchen

Entire Bungalow

Other Activities

Not available

Day-out Includes

Not available

Hotel Contact Details


HERMAN HOUSE

Wattala, Sri Lanka


Address

No. 56A, MATAGODA HENDALA WATTALA ST. SEBESTIAN MAWATHA MATAGODA, 11300 Wattala, Sri Lanka


Telephone

0775056995

Please contact the hotel to discuss the dates & the prices.


Email

gomesherman297@gmail.com


Website

Not available


About


Max guests

- 5 Rooms available for 20 people

Entire property booking

- Price per day : Rs 15,000.00

Day-out package

- Price per person : Not available

Room types


Details not mentioned

Facilities


Hotel Facilities

Wi-fi |

Room Facilities

Private bathroom | Linen |

Home Facilities

Kitchen | Entire Bungalow |

Other Activities

Not available

Day-Out Includes

Not available

HERMAN HOUSE

Wattala, Sri Lanka

Address

No. 56A, MATAGODA HENDALA WATTALA ST. SEBESTIAN MAWATHA MATAGODA, 11300 Wattala, Sri Lanka

Telephone

0775056995

Email

gomesherman297@gmail.com

Website

Not available

How to book?


Contact Hotel

Please contact the hotel to discuss the dates & the prices.

Hotel Telephone/s

0775056995

Popular places to visit


Bandaranaike International Airport 19.2 km

Ratmalana Airport 20.1 km