වෙන්කරවා ගැනීමට, දිනයන් සහ මිල ගණන් කෙලින්ම හෝටලය සමඟ සාකච්ඡා කළ හැකිය. For reservations, dates and prices can be negotiated directly with the hotel. முன்பதிவு செய்ய, தேதிகள் மற்றும் விலைகளை நேரடியாக ஹோட்டலுடன் பேசிக் கொள்ளலாம்.

Home | Search |Hotels | Lay By River


Facilities


Hotel Facilities

Not available

Room Facilities

Air condition

Kid's friendly

Kettle

TV

Private bathroom

Linen

Home Facilties

Kitchen

Entire Bungalow

Other Activities

Big garden

Day-out Includes

Not available

Hotel Contact Details


Lay By River

Dambulla, Sri Lanka


Address

No.174,Kiralagolla Farm Road, Dambulu Oya, 21100 Dambulla, Sri Lanka


Telephone

0773673785

Please contact the hotel to discuss the dates & the prices.


Email

theekshanagammanpila@yahoo.com


Website

Not available


About


Max guests

- 3 Rooms available for 8 people

Entire property booking

- Price per day : Rs 12,000.00

Day-out package

- Price per person : Not available

Room types


Details not mentioned

Facilities


Hotel Facilities

Not available

Room Facilities

Air condition | Kid's friendly | Kettle | TV | Private bathroom | Linen |

Home Facilities

Kitchen | Entire Bungalow |

Other Activities

Big garden |

Day-Out Includes

Not available

Lay By River

Dambulla, Sri Lanka

Address

No.174,Kiralagolla Farm Road, Dambulu Oya, 21100 Dambulla, Sri Lanka

Telephone

0773673785

Email

theekshanagammanpila@yahoo.com

Website

Not available

How to book?


Contact Hotel

Please contact the hotel to discuss the dates & the prices.

Hotel Telephone/s

0773673785

Popular places to visit


Dambulla Cave Temple

Rangiri Dambulla International Stadium

The Forgotten Temple Kaludiya Pokuna

Sigiriya Museum

Dambulu Oya